گروه مهندسی باغ منظر Baghmanzar Group

مراحل و سطوح تصفیه فاضلاب (Levels of wastewater treatment)

۴۷۰

مراحل و میزان تصفیه فاضلاب، به کاربری فاضلاب تصفیه شده (پساب) یا نحوه استفاده مجدد از آب بستگی دارد. مراحل تصفیه فاضلاب به منظور دستیابی به سطوح معینی از کیفیت آب بازیابی شده، بر اساس ویرایش پنجم کتاب مهندسی فاضلاب متکف و ادی (سال 2014) عبارتند از :

  • تصفیه مقدماتی
  • تصفیه اولیه
  • تصفیه اولیه پیشرفته
  • تصفیه ثانویه
  • تصفیه ثانویه همراه با حذف مواد مغذی
  • تصفیه ثالثه (تصفیه تکمیلی)
  • تصفیه پیشرفته

بنابراین بسته به نوع آلاینده‌ای که حذف می‌گردد، می‌توان ترکیبی از سطوح فوق را به کار برد. مراحل تصفیه اولیه پیشرفته و تصفیه ثانویه همراه با حذف مواد مغذی، در ویرایش پنجم کتاب مهندسی فاضلاب متکف و ادی به مراحل تصفیه فاضلاب اضافه شده است.

تصفیه مقدماتی (Preliminary) : حذف فیزیکی بخشی از فاضلاب شامل: پارچه، چوب، اجسام شناور، دانه و روغن که در نگهداری و بهره‌برداری از فرآیندها و تجهیزات تصفیه‌‌خانه مشکل ایجاد می‌نمایند را شامل می‌شود. واحدهای آشغالگیر و دانه‌گیر در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب از جمله واحدهای این سطح از تصفیه هستند.

تصفیه اولیه (Primary) : حذف بخشی از مواد معلق و آلی فاضلاب را شامل می‌شود. گاهی واحدهای تصفیه مقدماتی نیز جزئی از تصفیه اولیه فاضلاب به شمار می‌روند. واحد ته‌نشینی اولیه در ابتدای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، از جمله واحدهای تصفیه اولیه فاضلاب است. فرآیندهای این سطح، مشابه تصفیه مقدماتی، معمولاً از نوع فیزیکی هستند،

تصفیه اولیه پیشرفته (Advanced Primary) : حذف پیشرفته مواد معلق و آلی فاضلاب را شامل شده و معمولاً با افزودن مواد شیمیایی و یا فیلتراسیون همراه است.

تصفیه ثانویه (Secondary) : حذف مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی (به صورت محلول یا معلق) و مواد معلق را شامل می‌شود. فرآیند گندزدایی و ضدعفونی کردن نیز به طور معمول جزو فرآیندهای متداول تصفیه ثانویه است.

تصفیه ثانویه همراه با حذف مواد مغذی (Secondary with nutrient removal) : حذف مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی، مواد معلق و مواد مغذی (نیتروژن، فسفر و یا نیتروژن و فسفر) را شامل می‌شود.

تصفیه ثالثه (Tertiary) : حدف مواد معلق باقیمانده از تصفیه ثانویه (توسط فیلترهای شنی، فیلترهای پارچه‌ای و میکرواسکرین‌ها) را شامل می‌شود. گاهی فرآیندهایی نظیر گندزدایی و حذف مواد مغذی، در صورت کاهش نامناسب پارامترهای میکروبی و مواد مغذی در مرحله تصفیه ثانویه، می‌توانند جزو فرآیندهای تصفیه ثالثه محسوب شوند. فرآیندهای این سطح می‌توانند از نوع فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی باشند. این مرحله تصفیه در ایران بیشتر با عنوان “تصفیه تکمیلی” نام برده می‌شود

تصفیه پیشرفته (Advanced) : حذف مواد معلق و محلول باقیمانده، پس از فرآیندهای بیولوژیکی متداول، به منظور تأمین کاربری‌های مختلف پساب را شامل می‌شود.

در مقالات بعدی در این بخش، با توجه به تجارب اجرایی گروه مهندسین باغ منظر، به توضیح فرآیندهای تصفیه ثالثه، با عنوان فرآیندهای “تصفیه تکمیلی فاضلاب” پرداخته می‌شود.

Facebooktwitterpinterestlinkedintumblr